สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั ้ง สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเปลี่ยน ชื่อเป็ น สํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “สว.มธ.” ชื่อเป็ น ภาษาอังกฤษว่า Thammasat University Research and Consultancy Institute หรือ TU-RAC ขึ ้น เพื่อเป็ นหน่วยงาน หลักในการให้บริการด้านการบริหารงานวิจัยและดําเนินการ วิจัยในนามมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบ ราชการ ทั ้งนี ้สถาบันถือเป็ นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถให้บริการการวิจัย ให้คําปรึกษา และ ฝึ กอบรมสัมมนา
WHAT WE DO
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เมนู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2016-10-31
!! ขั้นตอนการทำงานผ่าน TU-RAC !!
2016-10-31
CONNECT WITH US
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE
7TH FLOOR, ANEKPRASONG BUILDING 1, THAMMASAT UNIVERSITY
PHRACHAN ROAD, PHRANAKORN, BANGKOK 10200, THAILAND
TELEPHONE : 0-2613-3120-2, 0-2223-3757 FAX : 0-2224-1376
COPYRIGHT © 2017 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE. ALL RIGHTS RESERVED.