ลำดับ สังกัด จำนวนนักวิจัย
ลำดับ สังกัด จำนวนนักวิจัย
1 คณะนิติศาสตร์ 65
2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 93
3 คณะรัฐศาสตร์ 42
4 คณะเศรษฐศาสตร์ 70
5 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 48
6 คณะศิลปศาสตร์ 34
7 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 29
8 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 115
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 124
11 คณะแพทยศาสตร์ 63
12 คณะทันตแพทยศาสตร์ 6
13 คณะสหเวชศาสตร์ 35
14 คณะพยาบาลศาสตร์ 9
15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 40
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 27
18 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 30
19 วิทยาลัยนวัตกรรม 16
20 วิทยาลัยสหวิทยาการ 15
21 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 1
22 สำนักหอสมุด 0
23 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 0
24 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0
25 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 16
26 สถาบันไทยคดีศึกษา 7
27 สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา 2
28 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 1
29 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 2
30 สถาบันภาษา 1
31 สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย 0
32 กองบริหารท่าพระจันทร์ (กองกลาง) 0
33 กองการเจ้าหน้าที่ 0
34 กองกิจการนักศึกษา 0
35 กองคลัง 0
36 กองบริการการศึกษา 0
37 กองแผนงาน 0
38 กองงานศูนย์รังสิต 0
39 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1
40 โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 1
41 โครงการหอจดหมายเหตุฯ 0
42 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 0
43 สำนักงานตรวจสอบภายใน 0
44 สำนักงานอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต 0
45 สำนักงานนิติการ 1
46 สำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค 0
47 สำนักงานบริหารการวิจัย 0
48 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 0
49 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง 0
50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 17
51 วิทยาลัยโลกาภิวัตน์ศึกษา 1
52 คณะเภสัชศาสตร์ 2
53 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
54 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 3
55 สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
56 ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งคณะนิติศาสตร์ 0
57 สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0
58 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 0
59 ฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 0
60 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 0
61 ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 0
62 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 0
63 ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 0
64 ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 0
65 ฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 0
66 ฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 0
67 ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 0
68 สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
69 ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
70 ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTec) 0
71 สำนักงานอธิการบดี 0
72 สภาอาจารย์ 0
73 สภาข้าราชการ 0
74 ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 2
75 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 6
76 สถาบันอาณาบริเวณศึกษา 1
77 สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1