ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 10
2 ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส 1
3 ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร 2
4 อาจารย์ กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 0
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 12
6 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ 5
7 ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ 10
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา 5
9 อาจารย์ ดร. จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ 0
10 อาจารย์ จุมพล แดงสกุล 0
11 อาจารย์ ชวิน อุ่นภัทร 0
12 อาจารย์ ชาคริต สิทธิเวช 0
13 อาจารย์ ดร. ชาติชาย เชษฐสุมน 0
14 อาจารย์ ดร. ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล 0
15 ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ 25
16 ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ 0
17 ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระรัตน์ จีระวัฒนา 1
20 ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 5
21 ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 2
22 รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท 4
23 รองศาสตราจารย์ ดร. ประธาน วัฒนวาณิชย์ 5
24 ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 2
26 อาจารย์ ปิติ โพธิวิจิตร 0
27 รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 0
28 รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร 2
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์ 0
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล 7
31 ศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวลี 3
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงษาปาน 0
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี 0
34 ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 5
35 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา ฟุ้งลัดดา วิเชียรชม 3
36 ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 3
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ 3
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ 4
39 ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ 84
40 รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย 6
41 ศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร 3
42 อาจารย์ สาวตรี สุขศรี 0
43 ศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ 3
44 รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์ 1
45 รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด 1
46 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ 12
47 อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญเรือง 0
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร 0
49 ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 1
50 ดร. สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ 0
51 ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ จันทรโอภากร 3
52 ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป 2
53 อาจารย์ อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน 0
54 ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต 12
55 0
56 ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต 13
57 ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร 0
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 0
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมภูมิ ภูมิถาวร 0
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์ 0
61 อาจารย์ ดร. รัชนีกร ลาภวณิชชา 0
62 อาจารย์ จุฑามาศ ถิระวัฒน์ 0
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ 0
64 อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ 0
65 อาจารย์ คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1