ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 อาจารย์ ทัศฐา ศรีวาลัย 5
2 รองศาสตราจารย์ ดร. แคทลียา ปัทมพรหม 2
3 นางสาว โสภิชา สมนึก 0
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ 1
5 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์ 0
6 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์ 28
7 อาจารย์ ไพรัตน์ รักพืช 0
8 นางสาว กรวรรณ อาจเลิศ 0
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง 24
10 อาจารย์ กำธร เชิดชูเกียรติ 0
11 นาย กิตติ เมธาวงศ์ 0
12 รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 7
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุมนต์ จาตุรนต์นที 1
14 ดร. จารุมนต์ พงษ์เพ็ชร 0
15 ดร. จิตรลดา ชูมี 0
16 นางสาว จินตณา ช่วงฉ่ำ 0
17 รองศาสตราจารย์ ดร. จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ 18
18 รองศาสตราจารย์ ดร. จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์ 31
19 นางสาว จิราภรณ์ แซ่ลิ้ม 0
20 อาจารย์ ฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ 0
21 รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์ 1
22 ศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล 1
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์ 1
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ 1
25 รองศาสตราจารย์ ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย 0
26 อาจารย์ ดร. ชุมพล บุญมี 66
27 รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ บวบทอง 1
28 นาย ณรงค์ศักดิ์ มากุล 0
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนัย วันทนากร 0
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 1
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ 0
32 รองศาสตราจารย์ ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ 1
33 ศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง 3
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ 13
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี 1
36 นางสาว ทิพวรรณ ทองดี 0
37 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล 22
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ 1
39 รองศาสตราจารย์ ดร. นคร ภู่วโรดม 9
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ 12
41 รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล อุชายภิชาติ 1
42 รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ วัฒนกุล 32
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร 7
44 นางสาว นันทนา เมธีเกรียงไกร 0
45 นาย นิติการ นิ่มสุข 0
46 นางสาว นิลรดา ฝืนทองศา 0
47 รองศาสตราจารย์ ดร. นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ 15
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ 3
49 รองศาสตราจารย์ ดร. บุรฉัตร ฉัตรวีระ 5
50 รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ 44
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล 91
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ 3
53 ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 2
54 นางสาว พรทิพย์ แก่งอินทร์ 0
55 อาจารย์ ดร. พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร 9
56 อาจารย์ ดร. พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ 0
57 รองศาสตราจารย์ พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ 0
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ 0
59 นางสาว ภณิดา ซ้ายขวัญ 0
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ ด่านวานิชกุล 0
61 นาย ภูริวรรธก์ เเจ้งจิตร์ 0
62 นาย มงคล วรรณประภา 0
63 รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันท์ 0
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ 0
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลี สันติคุณาภรณ์ 7
66 นาย รังสรรค์ วรรณภพ 0
67 นาย รัฐพล ฉัตรชุมแสง 0
68 อาจารย์ วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร 0
69 อาจารย์ ดร. วรณี แพ่งจันทึก 0
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรัตน์ ปัตรประกร 0
71 นางสาว วราภรณ์ ชอุ่ม 0
72 อาจารย์ ดร. วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม 2
73 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ไพจิตโรจนา 3
74 นาย วันนิตร ทศนาม 0
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ สกลภาพ 0
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาฑิต ภักดี 0
77 รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ 100
78 รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ 15
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ศตสุข 7
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย รักสุนทร 20
81 รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ 1
82 รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อัศวเมธาพันธุ์ 0
83 รองศาสตราจารย์ ดร. วีรยา ฉิมอ้อย 10
84 รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร 4
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ 2
86 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โชคชัยธรรม 1
87 ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ 2
88 อาจารย์ สมบูรณ์ หลักทรัพย์ 0
89 นาย สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย 0
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ ภาระราช 0
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหรัฐ พุทธวรรณะ 1
92 รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม 6
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัปปินันทน์ เอกอำพน 1
94 รองศาสตราจารย์ ดร. สายันต์ ศิริมนตรี 16
95 นาย สิทธิกร จุลเจือ 0
96 นาง สุเนตร บุญมี 0
97 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา สมิทธากร 1
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชัย 0
99 รองศาสตราจารย์ ดร. หาญพล พึ่งรัศมี 74
100 นาย อนุสรณ์ หอมเมือง 0
101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ 71
102 รองศาสตราจารย์ ดร. อิศเรศ ธุชกัลยา 0
103 รองศาสตราจารย์ ดร. อุรุยา วีสกุล 68
104 ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์ 6
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงยศ นาคอริยกุล 0
106 ศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ 1
107 รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ 0
108 อาจารย์ ดร. พิศาล แก้วประภา 2
109 อาจารย์ ดร. สายสุรีย์ ประทีปทองคำ (ห้ามใช้ซ้ำกับรหัสR01067) 0
110 นาย พสิษฐ์ จารุทัสนางกูร 0
111 นางสาว เครือวัลย์ วงค์ปัญญา 0
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ 2
113 อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร 0
114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศวีร์ วีระกําแหง 0
115 อาจารย์ ดร. ปฏิคม ชีวรุโณทัย 1
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ ชวนอาษา 3
117 ดร. ธนันต์ ยมจินดา 0
118 อาจารย์ ดร. ศุภกิจ พฤกษอรุณ 0
119 อาจารย์ ดร. ศิลปชัย ถิรวิทยาคม 0
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ 1
121 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทรัพย์ วิชญางกูร 0
122 รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์ 0
123 นาย ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 0
124 อาจารย์ วัชระ อมศิริ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1