ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ศาสตราจารย์ นพ. เฉลิม วราวิทย์ 0
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์ 0
3 นายแพทย์ ดร. โอภาส ไตรตานนท์ 0
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ภัทรอาชาชัย 0
5 นางสาว จันทริมา ปัณฑรนนทกะ 0
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ควรพิบูลย์ 0
7 รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินัดด์ หะวานนท์ 0
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 0
9 รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา 0
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ศรีวิไลเจริญ 0
12 อาจารย์ นันทิยา สมภาร 0
13 อาจารย์ พญ. นิดา เรืองวิทย์ 0
14 รองศาสตราจารย์ ดร. นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ 0
15 ดร. บริสุทธิ์ แสนมโน 0
16 นายแพทย์ บัญชา ชื่นชูจิตต์ 0
17 รองศาสตราจารย์ ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิต 0
18 ดร. ประภาพร สจ็วต 0
19 อาจารย์ ปราณี ชาญณรงค์ 0
20 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล 0
21 อาจารย์ ดร. พรพรหม จินตนา 0
22 รองศาสตราจารย์ พญ. พรภัทร ธรรมสโรช 0
23 ดร. พินทุสร หาญสกุล 0
24 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 0
25 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มะลิ อาจริยะกุล 0
26 ผศ.นพ. วินิทรา นวลละออง 0
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีรยะ เภาเจริญ 0
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 0
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิชัย กังสดาลอำไพ 0
30 ดร. ศิริกุล มะโนจันทร์ 0
31 รองศาสตราจารย์ ดร. สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ 0
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สีหรัฐ จุลรัฐธนาภรณ์ 0
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี คอนโด 0
34 ศาสตราจารย์ นพ.ดร. สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ 0
35 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา อภิสารธนรักษ์ 2
36 รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 0
37 อาจารย์ พลวัฒน์ ติ่งเพชร 0
38 ดร. จริญญาพร เนาวบุตร 0
39 อาจารย์ ธนา ขอเจริญพร 0
40 อาจารย์ นายแพทย์ บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์ 0
41 รองศาสตราจารย์ พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ 0
42 รองศาสตราจารย์ พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 0
43 นายแพทย์ ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ 0
44 อาจารย์ พญ. นิดา ไรท์ 0
45 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล 0
46 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย 0
47 รองศาสตราจารย์ พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ 0
48 นายแพทย์ พิสิษฐ หุตะยานนท์ 0
49 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกุล 0
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ ใจอารีย์ 0
51 ศาสตราจารย์ นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กัณฑ์ทรากร 0
52 ศาสตราจารย์ นพ. รัฐกร วิไลชนม์ 0
53 นายแพทย์ อรรถพล พินิจพัชรเลิศ 0
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พัลลภ จักรวิทย์ธำรง 4
55 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพล ธรรมโชติ 0
56 อาจารย์ ดร.แพทย์หญิง อมรา ไชยกาญจน์ 0
57 ศาสตราจารย์ ดร. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 0
58 นางสาว ชาลินี รอนไพริน 0
59 ศาสตราจารย์ นพ. อดิศว์ ทัศณรงค์ 0
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาทิพ ภมรประวัติ 0
61 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ มุ่งทวีพงษา 0
62 รองศาสตราจารย์ พญ. ทิพาพร ธาระวานิช 0
63 อาจารย์ พญ. ธิดา ศรีรัตนา ทาบูกานอน 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1