ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ศาสตราจารย์ เกศรา ณ บางช้าง 0
2 นางสาว กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม 0
3 นางสาว กัลยรัตน์ บุญประเสริฐ 0
4 รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล รุจิวิชชญ์ 9
5 อาจารย์ ดร. จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย 0
6 นาย จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล 0
7 อาจารย์ นิตยา อินทราวัฒนา 0
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 1
9 อาจารย์ พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 0
10 นางสาว มยุรี ธาราสุข 0
11 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ 0
12 รองศาสตราจารย์ ดร. วรดา สโมสรสุข 1
13 นางสาว วรรษิกา ผดุงศิลป์ 0
14 นาย วีระชัย เอื้อสิทธิชัย 0
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขวิดา มโนรังสรรค์ 1
16 อาจารย์ ดร. อเนก ภู่ทอง 0
17 ดร. อุมาพร ทาเสนาะ 0
18 นาย ฮานส์ รูดี กรามส์ 0
19 ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว 0
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี คุณค้ำชู 0
21 นางสาว ศิริพร แก้วกลม 0
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ สโมสรสุข 0
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล สมรูป 0
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผ่องศรี ทองทวี 0
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลวรรณ สัทธานนท์ 0
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสา เก่งตรง บดีรัฐ 1
27 นางสาว วาสินี เชื้อคล้ำ 0
28 ดร. องค์อุมา ณ.ถลาง 0
29 นาย อดิเทพ หาญสกล 0
30 นางสาว ณัฐภรณ์ กลับทวี 0
31 อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ ชุบไธสง 0
32 นาง สุดาวดี คงขำ 0
33 รองศาสตราจารย์ ดร. พิไลวรรณ ศิริพฤกษพงษ์ 0
34 อาจารย์ ดร. ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ 0
35 ดร. สว่าง เพชรวิเศษ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1