ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ 0
2 อาจารย์ สุธาสินี ศรีนุ่น 0
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล 0
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา ศิริอำพันธ์กุล 0
5 รองศาสตราจารย์ ดร. จิณพิชญ์ชา มะมม 0
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา 0
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุลจราพร สินศิริ 0
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ 0
9 นางสาว กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1