ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง 0
2 รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ 1
3 อาจารย์ จารุณี พิมลเสถียร 0
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ 2
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 0
6 รองศาสตราจารย์ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย 4
7 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 9
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร 3
9 ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 2
10 รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข 0
11 อาจารย์ ดร. สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย 0
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล 0
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย 5
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ตันติวนิช 0
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 2
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ 0
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณิศา บุญค้ำ 0
19 อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ 0
20 อาจารย์ กีรติ ศตะสุข 0
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน์ 1
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก สุวรรณชัยสกุล 0
23 อาจารย์ วิรุจน์ สมโสภณ 0
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิพร ลพเกิด 0
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช 0
26 อาจารย์ ศุภณัฐ เดชนิรัติศัย 0
27 อาจารย์ เชษฐา พลายชุม 0
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 0
29 อาจารย์ ดร. ดารณี จารีมิตร 0
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ 1
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิจ ตันติศิรินทร์ 3
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน 0
33 อาจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์ 0
34 อาจารย์ ภวินท์ สิริสาลี 0
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ 0
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน 0
37 อาจารย์ วราลักษณ์ คงอ้วน 0
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ 0
39 อาจารย์ ธรรม์ เด่นดวง 0
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1