ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ดร. เผ่าทอง ทองเจือ 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนยา ด่านสวัสดิ์ 0
3 อาจารย์ พนิดา ฐปนางกูร 1
4 นาย วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี 0
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรจิตต์ เดชอมรชัย 0
6 อาจารย์ ณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์ 0
7 อาจารย์ ดร. เกษหทัย สิงห์อินทร์ 0
8 อาจารย์ บุษกร ฮวบแช่ม 0
9 อาจารย์ วราภรณ์ สำเภา 0
10 อาจารย์ ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีชนา เจริญเนตร 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1