ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ ดร. Marc Van der Putten 2
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี วัจฉละญาณ 2
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำพล นันทพงษ์ 42
4 ดร. นันทิกา แสนโพธิ์ 0
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิกา สุนทรไชยกุล 1
6 รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วัจนะภูมิ 0
7 อาจารย์ ประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ 0
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาร์ค แวน เดอ พุทเทน 0
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักษณา เหล่าเกียรติ 46
10 รองศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ เสือดี 13
11 อาจารย์ ศศิธร ลีลาไพบูลย์ 2
12 อาจารย์ ดร. ศศิธร ศรีมีชัย 0
13 รองศาสตราจารย์ ดร. สสิธร เทพตระการพร 5
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ 1
16 ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 0
17 อาจารย์ ดร. พีระพล รัตนะ 1
18 อาจารย์ ดร. เพ็ญภัทรา ศรีไพบูลย์กิจ 0
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสุดา เกสรทอง 1
20 อาจารย์ ดร. ชญาดา พันธุ์สุข 0
21 อาจารย์ อารุญ เกตุสาคร 0
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษร สำเภาทอง 0
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิภัทรา หริตวร 0
24 อาจารย์ รณภูมิ สามัคคีคารมณ์ 0
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 1
26 พ.ต.ต.หญิง คัติยา อีวาโนวิช 0
27 อาจารย์ ดร. สุภา วิตตาภรณ์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1