ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักกาย ประกาศวุฒิสาร 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต จีนอนันต์ 1
3 ดร. ณัฐริกา ฤทธิทิพย์พันธ์ 0
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีป ชัยสมภพ 12
5 ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 2
6 รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 4
7 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 3
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล จงไพศาล 2
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์ 0
10 รองศาสตราจารย์ ดร. มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย 1
11 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชต์นรินทร์ นิติศรวุฒิ 2
12 นาย วัชรเดช บุญเหลือหล่อ 0
13 รองศาสตราจารย์ ดร. วีริศ อัมระปาล 15
14 รองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตน์ โกมลวนิช 1
15 ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 4
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาทิพย์ สวนมะลิ 1
17 อาจารย์ อภินันท์ พงศ์เมธากุล 0
18 ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 0
19 อาจารย์ ดร. ศศิพร อุษณวศิน 5
20 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ 0
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์ 2
22 ดร. เฉลิมชัย วาณิชย์ล้ำเลิศ 0
23 ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธา ณ นคร 0
24 ดร. จักรพงศ์ พงศ์ธในศวรรย์ 0
25 รองศาสตราจารย์ ดร. นิรัตยา คำเสมานันทน์ 0
26 อาจารย์ ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 0
27 รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา 0
28 รองศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา หล่อตระกูล 0
29 อาจารย์ ดร. คณิน เนื่องโนราช 0
30 รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1