ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต จีนอนันต์ 1
2 ดร. ณัฐริกา ฤทธิทิพย์พันธ์ 0
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีป ชัยสมภพ 12
4 ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 3
5 รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 5
6 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 3
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล จงไพศาล 2
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์ 0
9 รองศาสตราจารย์ ดร. มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย 1
10 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชต์นรินทร์ นิติศรวุฒิ 2
11 นาย วัชรเดช บุญเหลือหล่อ 0
12 รองศาสตราจารย์ ดร. วีริศ อัมระปาล 15
13 รองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตน์ โกมลวนิช 1
14 ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 4
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาทิพย์ สวนมะลิ 1
16 อาจารย์ อภินันท์ พงศ์เมธากุล 0
17 ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 0
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร อุษณวศิน 5
19 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ 0
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์ 4
21 ดร. เฉลิมชัย วาณิชย์ล้ำเลิศ 0
22 ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธา ณ นคร 0
23 ดร. จักรพงศ์ พงศ์ธในศวรรย์ 0
24 รองศาสตราจารย์ ดร. นิรัตยา คำเสมานันทน์ 0
25 อาจารย์ ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 0
26 รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา 0
27 รองศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา หล่อตระกูล 0
28 อาจารย์ ดร. คณิน เนื่องโนราช 0
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล 0
30 รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1