ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 อาจารย์ ดร. มานิต สาธิตสมิตพงษ์ 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สังข์โพธิ์ 18
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ อุตตมากร 10
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์ 4
5 ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช 0
6 ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ 0
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ คงมาลัย 7
8 อาจารย์ ดร. วศินี หนุนภักดี 0
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญณิฐา ดิษฐานนท์ 4
10 ดร. เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ 0
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ จันทิวาสารกิจ 1
12 อาจารย์ ดร. ชยกฤต อัศวธิตานนท์ 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คม คัมภิรานนท์ 0
14 อาจารย์ ดร. ศราวุธ แรมจันทร์ 0
15 อาจารย์ ดร. เวรุฬีย์ เมธาวีวินิจ 0
16 ดร. อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1