ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 อาจารย์ ดร. มานิต สาธิตสมิตพงษ์ 1
2 อาจารย์ ดร. กวีพงษ์ เลิศวัชรา 9
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สังข์โพธิ์ 16
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ อุตตมากร 9
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์ 4
6 ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช 0
7 ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ 0
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ คงมาลัย 7
9 อาจารย์ ดร. วศินี หนุนภักดี 0
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญณิฐา ดิษฐานนท์ 4
11 ดร. เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ 0
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ จันทิวาสารกิจ 1
13 อาจารย์ ดร. ชยกฤต อัศวธิตานนท์ 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คม คัมภิรานนท์ 0
15 อาจารย์ ดร. ศราวุธ แรมจันทร์ 0
16 อาจารย์ ดร. เวรุฬีย์ เมธาวีวินิจ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1