ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 ดร. Edward Rubeseh 0
2 รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ 16
3 ดร. เติมศักดิ์ ภาณุวรรณ 0
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร 6
5 รองศาสตราจารย์ เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ 11
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ 0
7 รองศาสตราจารย์ ดร. แก้วตา โรหิตรัตนะ 22
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ 29
9 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา จันทะเดช 0
11 นาย จรง เจียมอนุกูลกิจ 0
12 รองศาสตราจารย์ จันทนา สาขากร 0
13 รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ 0
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ 44
15 รองศาสตราจารย์ จีระภา โตสมบุญ 0
16 อาจารย์ ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ 0
17 อาจารย์ ทรงภัทร ณ อธุธยา 0
18 รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค 1
19 นาย ธีรวิทย์ จุลสุคต 0
20 นาย นเรศ นรคิม 0
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร เรืองวานิช 154
22 รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ 0
23 รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา 1
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช 1
25 รองศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 1
26 รองศาสตราจารย์ บัวรัตน์ ศรีนิล 2
27 รองศาสตราจารย์ ประยูร บุญประเสริฐ 2
28 นางสาว ปัญชรี ศิริเจริญไชย 0
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช 2
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติพีร์ รวมเมฆ 5
31 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิเตอร์ รักธรรม 0
32 รองศาสตราจารย์ พงศ์จิตติมา หินเธาว์ 0
33 รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 9
34 รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ปานมณี 6
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล 2
36 รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช 68
37 อาจารย์ ดร. พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร 0
38 ดร. พันทิศา ภาวบุตร 0
39 รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร 18
40 รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ 0
41 อาจารย์ ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์ 0
42 รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ 2
43 รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 51
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน 0
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ขันตี 13
46 รองศาสตราจารย์ วิทยา ด่านธำรงกูล 4
47 ศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล 115
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา ตันติประภา 0
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศจี ศิริไกร 1
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ โสมาภา 2
51 ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย 0
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา 1
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล 1
54 รองศาสตราจารย์ ดร. สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ 2
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ 29
56 อาจารย์ ดร. สมประสงค์ โกศลบุญ 0
57 นาย สราวุธ สธนพานิชย์ 0
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติชัย คชรินทร์ 2
59 นาย สุชาติ สันติทวีชัย 0
60 อาจารย์ ดร. สุทธิกร กิ่งแก้ว 1
61 รองศาสตราจารย์ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข 45
62 รองศาสตราจารย์ สุพจน์ ชววิวรรธน์ 13
63 รองศาสตราจารย์ สุพานี สฤษฎ์วานิช 36
64 อาจารย์ ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ 7
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา ทองประดิษฐ์ 4
66 นาย อภิชาติ ธนวิบูลย์ชัย 0
67 นาย อภิชาติ รังษีวงศ์ 0
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชดา เจริญรุกข์ 0
69 รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒนเสริญ 23
70 ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมัคเดช 77
71 รองศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) 0
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรายุทธ์ นาทะพันธ์ 13
73 อาจารย์ วิทยา จารุพงศ์โสภณ 0
74 รองศาสตราจารย์ ดร. ศากุน บุญอิต 1
75 Assoc. Prof. Dr Fredric William Swierczek 0
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ 0
77 รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร โอภาสานนท์ 3
78 อาจารย์ ดร. มณฑล สรไกรกิติกูล 1
79 อาจารย์ ดร. สุทธิกร กิ่งเเก้ว 0
80 อาจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 0
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิสรา ชรินทร์สาร 0
82 ศาสตราจารย์ ดร. อัญญา ขันธวิทย์ 0
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภนี โกศลบุญ 0
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 3
85 รองศาสตราจารย์ กิตติ สิริพัลลภ 0
86 อาจารย์ ดร. พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ 1
87 อาจารย์ ดร. อรุณี ตันติวิสุทธิ์ 0
88 นางสาว ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี 0
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย 1
90 อาจารย์ ดร. คมน์ พันธรักษ์ 0
91 นางสาว สุธิภรณ์ ตรึกตรอง 0
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี สุทธิจักร์ 0
93 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1