ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ 4
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์ 0
3 อาจารย์ วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ 0
5 ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี 0
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า 0
7 อาจารย์ ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์ 0
8 รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี 0
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งนภา เทพภาพ 0
10 ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ 0
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ 0
12 อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ 0
13 อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์ 0
14 พ.ต.ต. ชวนัสถ์ เจนการ 0
15 อาจารย์ ธันยพร สุนทรธรรม 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1