ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 นาย เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี 0
2 รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ 1
3 นาย ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ 0
4 อาจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 0
5 นางสาว ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ 0
6 นาง สกุณา บัณฑุรตน์ 0
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยมาศ รุ่งมณี 0
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สามชาย ศรีสันต์ 3
9 นางสาว สุภาวดี อินนุพัฒน์ 0
10 รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์ 3
11 รองศาสตราจารย์ ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์ 1
12 รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ 3
13 นาย เศรษฐภูมิ บัวทอง 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1