ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 นาย เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี 0
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา 1
3 รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ 1
4 นาย ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ 0
5 รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 7
6 อาจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 2
7 นางสาว ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ 0
8 นาง สกุณา บัณฑุรตน์ 0
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยมาศ รุ่งมณี 0
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สามชาย ศรีสันต์ 3
11 นางสาว สุภาวดี อินนุพัฒน์ 0
12 รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์ 3
13 รองศาสตราจารย์ ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์ 1
14 รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ 3
15 นาย เศรษฐภูมิ บัวทอง 0
16 ดร. กนกวรา พวงประยงค์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1