ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 อาจารย์ กษภรณ์ ตราโมท 1
2 นางสาว นาริสา เดชสุภา 0
3 นาย สิโรตน์ ภินันท์รัชต์ธร 0
4 นาง สุจิตรา ไชยจันทร์ 0
5 อาจารย์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์ 2
6 นาย อาสา คำภา 0
7 นาย อิสรา อุปถัมภ์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1