ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ ดร. โคริน เฟื่องเกษม 56
2 รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ 3
3 ศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 0
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 263
5 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข 0
6 รองศาสตราจารย์ ดร. ขจิต จิตตเสรี 0
7 ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม 0
8 อาจารย์ ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์ 0
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินท์ทิรา ณ ถลาง 0
10 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 0
11 นางสาว ณัฏฐชา วงษ์วานิช 0
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช 0
13 ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 33
14 ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร 3
15 ศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี 20
16 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส 4
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร 0
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระดม วงษ์น้อม 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ 6
21 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ 1
22 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 4
23 รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร 17
24 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ 2
25 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิณ เกชาคุปต์ 37
26 ศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ศิริไกร 5
27 อาจารย์ สุรพล จรรยากูล 1
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล 7
29 รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ 1
30 ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ 11
31 อาจารย์ ภิญญ์ ศิรประภาศิริ 1
32 ดร. วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 0
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว 3
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติภัทร พูนขำ 1
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันจิรา สมบัติพูนศิริ 0
36 นางสาว ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ 0
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 3
38 อาจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ 0
39 นางสาว สิรินทิพย์ วัชชวัลคุ 0
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว 2
41 รองศาสตราจารย์ ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ 0
42 อาจารย์ ดร. ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 0
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินท์ทิรา ณ ถลาง 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1