ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ ดร. โคริน เฟื่องเกษม 56
2 รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ 3
3 ศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 0
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 265
5 รองศาสตราจารย์ ดร. ขจิต จิตตเสรี 0
6 ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม 0
7 อาจารย์ ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์ 0
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินท์ทิรา ณ ถลาง 1
9 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 0
10 นางสาว ณัฏฐชา วงษ์วานิช 0
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช 0
12 ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 33
13 ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร 3
14 ศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี 21
15 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส 4
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร 0
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระดม วงษ์น้อม 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ 6
20 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ 1
21 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 5
22 รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร 17
23 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ 2
24 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิณ เกชาคุปต์ 37
25 ศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ศิริไกร 5
26 อาจารย์ สุรพล จรรยากูล 1
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล 7
28 รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ 2
29 ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ 11
30 อาจารย์ ภิญญ์ ศิรประภาศิริ 1
31 ดร. วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 0
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว 4
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติภัทร พูนขำ 1
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันจิรา สมบัติพูนศิริ 0
35 นางสาว ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ 0
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 3
37 อาจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ 0
38 นางสาว สิรินทิพย์ วัชชวัลคุ 0
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว 3
40 รองศาสตราจารย์ ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ 0
41 อาจารย์ ดร. ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 0
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินท์ทิรา ณ ถลาง 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1