ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ 1
2 ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม 25
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 3
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา 1
5 อาจารย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 0
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์ 0
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน 1
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
9 รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ 0
10 รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นิราทร 2
11 รองศาสตราจารย์ ปาริชาต วลัยเสถียร 0
12 รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ สันติกุล 0
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล 0
14 ดร. มาลี จิรวัฒนารนนท์ 0
15 ศาสตราจารย์ ยุพา วงศ์ไชย 4
16 อาจารย์ รณรงค์ จันใด 2
17 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม 7
18 รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 7
19 รองศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน 0
20 ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย 27
21 ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
22 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ 6
23 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ 0
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 0
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสงวน สุธีสร 0
26 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ปธานวนิช 3
27 รองศาสตราจารย์ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 0
28 ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ 0
29 รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย 4
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณกานนท์ 3
31 รองศาสตราจารย์ กิตติยา นรามาศ 1
32 อาจารย์ กรุณา ใจใส 0
33 อาจารย์ เสาวธาร โพธิ์กลัด 0
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย 0
35 อาจารย์ ดร. เอกจิตรา คำมีศรีสุข 0
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 0
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 1
38 อาจารย์ ดร. นิฤมน รัตนะรัต 0
39 อาจารย์ ดร. จิรพรรณ นฤภัทร 0
40 นาย ปราโมทย์ พันธ์สะอาด 0
41 อาจารย์ ชลธิชา พันธุ์พานิช 0
42 อาจารย์ ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี 0
43 อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 0
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพัชร สโรบล 0
45 อาจารย์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 0
46 อาจารย์ ดร. ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ 0
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 0
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช 0
49 อาจารย์ ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1