ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ 1
2 ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม 26
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 3
4 อาจารย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 0
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์ 0
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน 1
7 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
8 รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ 0
9 รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นิราทร 2
10 รองศาสตราจารย์ ปาริชาต วลัยเสถียร 0
11 รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ สันติกุล 0
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล 0
13 ดร. มาลี จิรวัฒนารนนท์ 0
14 ศาสตราจารย์ ยุพา วงศ์ไชย 4
15 อาจารย์ รณรงค์ จันใด 3
16 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม 9
17 รองศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน 0
18 ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย 27
19 ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
20 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ 6
21 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ 0
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 0
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสงวน สุธีสร 0
24 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ปธานวนิช 3
25 รองศาสตราจารย์ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 0
26 ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ 0
27 รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย 4
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณกานนท์ 3
29 รองศาสตราจารย์ กิตติยา นรามาศ 1
30 อาจารย์ กรุณา ใจใส 0
31 อาจารย์ เสาวธาร โพธิ์กลัด 0
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย 0
33 อาจารย์ ดร. เอกจิตรา คำมีศรีสุข 0
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 0
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 1
36 อาจารย์ ดร. นิฤมน รัตนะรัต 1
37 อาจารย์ ดร. จิรพรรณ นฤภัทร 0
38 นาย ปราโมทย์ พันธ์สะอาด 0
39 อาจารย์ ชลธิชา พันธุ์พานิช 0
40 อาจารย์ ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี 0
41 อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 0
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพัชร สโรบล 0
43 อาจารย์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 0
44 อาจารย์ ดร. ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ 0
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 0
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช 1
47 อาจารย์ ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน 0
48 อาจารย์ ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1