ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา 2
2 นายแพทย์ ดร. มโน เมตตานันโท เลาหวณิช 1
3 ดร. ตุลยากร เปล่งสุริยการ 0
4 อาจารย์ ดร. มยุรฉัตร แก้วมณี 0
5 อาจารย์ ดร. สุวิทย์ ชัยศรี 0
6 อาจารย์ ดร. ทิพวรรณ พิศวง 0
7 อาจารย์ ดร. ธารารัฎฐ์ นวลสนิท 0
8 ดร. สมพงษ์ ทะบันหาร 0
9 ดร. สุภาวดี ภาบับภา 0
10 ดร. อัจฉรา ภูมิเย็น 0
11 ดร. ศีตกานต์ นัดพบสุข 0
12 ดร. อติภัทร ยาศิริ 0
13 ดร. นิภาภร เงินยวง 0
14 ดร. อังคณา กระจ่าง 0
15 ดร. นิภาพร เงินยวง 0
16 อาจารย์ ดร. ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมา ศรียากูล 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1