ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี 1
2 อาจารย์ ดร. จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 1
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล เทียมถนอม 0
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ 3
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย ทองปาน 3
6 รองศาสตราจารย์ ดร. พนิดา ซิมาภรณ์ 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล ชุติศิลป์ 2
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง 1
9 ดร. รมย์ ภิรมนตรี 0
10 นาย สรชัย ศรีนิศานต์สกุล 0
11 อาจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 0
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาทิตย์ วงษ์สง่า 0
13 อาจารย์ จินดา แซ่จึง 5
14 ดร. นิภาพร รัชตพัฒนากุล 0
15 รองศาสตราจารย์ ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ 0
16 อาจารย์ กรัณยา ชัยรัตน์ 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤตย์ นิ่มสมบุญ 1
18 อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ มีสันฐาน 0
19 อาจารย์ ดร. มรกตวงศ์ ภูมิพลับ 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศศิภานุเดช 1
21 อาจารย์ วิราพร หงษ์เวียงจันทร์ 0
22 อาจารย์ อนุรักษ์ อยู่วัง 0
23 รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์ 0
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิระโรจนานันท์ 1
25 อาจารย์ ดร. วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข 0
26 รองศาสตราจารย์ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ 2
27 นาย ปรีดี หงษ์สต้น 0
28 ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ 0
29 อาจารย์ ดร. วาสินี วรรณศิริ 2
30 อาจารย์ จิรัชญา วันจันทร์ 0
31 ศาสตราจารย์ วรินทร วูวงศ์ 0
32 นางสาว เสาวณิต จุลวงศ์ 0
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล 0
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร หมวกพิมาย 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1