ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 รองศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร 1
2 อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช 9
3 รองศาสตราจารย์ กัลยากร วรกุลลัฎฐานีย์ 1
4 รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ 2
5 อาจารย์ ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ 0
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัญญา เชรษฐา 0
7 รองศาสตราจารย์ บำรุง สุขพรรณ์ 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ 20
9 รองศาสตราจารย์ ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ 6
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา ธูปแก้ว 5
11 รองศาสตราจารย์ ดร. พรจิต สมบัติพานิช 4
12 รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 75
13 รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 1
14 รองศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช 0
15 รองศาสตราจารย์ มาลี บุญศิริพันธ์ 0
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา ตันนาภัย 0
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี สำราญเวทย์ 17
18 รองศาสตราจารย์ ดร. สมควร กวียะ 9
19 รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข หินวิมาน 0
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัควดี อภินันทร์ 0
21 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 16
22 รองศาสตราจารย์ อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 4
23 อาจารย์ ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว 0
24 อาจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์ 4
25 อาจารย์ อารดา ครุจิต 0
26 อาจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์ 0
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 1
28 รองศาสตราจารย์ ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ 0
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1