ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 นางสาว เบญจวรรณ นาราสัจจ์ 0
2 ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ 0
3 ดร. จิราพรรณ นฤภัทร 0
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ 4
5 นาง บุษบงก์ วิเศษพลชัย 0
6 อาจารย์ ปรียานุช โชคธนวณิชย์ 0
7 รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ 3
8 อาจารย์ รุจี ยุวดี 4
9 นาย วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล 0
10 อาจารย์ ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร 0
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ 0
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสียงสุข 0
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา เตพละกุล 1
14 อาจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร 0
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1