ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 นาย เฉลิมพงศ์ สิมลา 0
2 ดร. เด่นดวง ประดับสุวรรณ 0
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์ 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ตุลยนิติกุล 0
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญญา เชิดหิรัญกร 2
6 อาจารย์ ดร. เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ 0
7 รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม 19
8 อาจารย์ ดร. แสงหล้า ชัยมงคล 0
9 รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก 10
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน 2
11 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโชค ปัญจะ 4
12 รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา 0
13 นางสาว กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย 0
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษิดิศ ชาญเชี่ยว 0
15 รองศาสตราจารย์ กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ 0
16 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 0
17 ดร. กุลวดี พรรณเชษฐ์ 0
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวัฒน์ รุ่งเลิศตระกูลชัย 0
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนาธิป สามารถ 0
20 รองศาสตราจารย์ ดร. ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์ 6
21 รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐา หังสพฤกษ์ 4
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ศรีชนะ 0
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช 5
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองดี เล็กโสภี 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล 6
26 นาย ธีระชาติ ระหงษ์ 0
27 อาจารย์ ดร. นพพร พูลยรัตน์ 1
28 อาจารย์ ดร. นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ 2
29 รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์ 1
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิฉา แก้วหาวงษ์ 1
31 นางสาว นิภาดา จรัสเอี่ยม 0
32 อาจารย์ ดร. นิภารัตน์ ศรีธเรศ 2
33 อาจารย์ ดร. นิรมล ศากยวงศ์ 0
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต อนุรักษ์ 0
35 อาจารย์ บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 1
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศราภา ลิมานนท์ 0
37 รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข 31
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ 0
39 รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี เทพรักษา 2
40 อาจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร 0
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี ประทุมพงษ์ 1
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุมาศ ทองอยู่ 3
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภารดี ช่วยบำรุง 1
44 อาจารย์ ดร. ภาวิต พุฒประเสริฐ 0
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ 4
46 อาจารย์ ดร. รัชต พีชวณิชย์ 2
47 อาจารย์ ดร. รัฐดา จันทร์กลั่น 0
48 นางสาว วนารัตน์ กรอิสรานุกูล 0
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา ชูอักษร 16
50 นาย วรัยธฤต เตชะกำพุช 0
51 อาจารย์ ดร. วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา 0
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
53 ดร. วีระศักดิ์ ซึงถาวร 1
54 นางสาว ศรัณรัตน์ นาคเกิด 0
55 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชคตระการ 0
56 รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธการ 0
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ กีรติประยูร 2
58 อาจารย์ สรณ์ สุวรรณโชติ 0
59 รองศาสตราจารย์ สำราญ มั่นทัพ 0
60 รองศาสตราจารย์ ดร. สุเพชร จิรขจรกุล 4
61 รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชัย สมสุข 1
62 นาง สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม 0
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภกร บุญยืน 1
64 ดร. สุรเชษฐ์ ธำรงลักษณ์ 1
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเมศวร์ ฮาชิม 2
66 อาจารย์ สุริยะกิจ ย่อมมี 0
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณ ลาวัณย์ประเสริฐ 4
68 อาจารย์ ดร. อวันวี เพชรคงแก้ว 0
69 รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จาละ 0
70 ดร. อัษฎาวุฒิ ดำรงศิริ 0
71 รองศาสตราจารย์ อุษา วิเศษสุมน 0
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศุทธิ์สรัล ชิติโชติปัญญา 3
73 อาจารย์ ดร. บุญช่วย สุนทรวรจิต 0
74 รองศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ 1
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์ 0
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต อธินุวัฒน์ 2
77 รองศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ลัคนทินวงศ์ 1
78 นางสาว ประภาพร รัตนธำรง 0
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล 1
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย 1
81 อาจารย์ ดร. สายสุรีย์ ประทีปทองคำ 9
82 ดร. ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์ 0
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์ 1
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ 1
85 อาจารย์ ดร. จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล 0
86 อาจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ 0
87 อาจารย์ ดร. มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ 1
88 อาจารย์ ดร. รชา เทพษร 0
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรุต อำมาตย์โยธิน 5
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น 7
91 อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ 0
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต สุขสมจิต 0
93 อาจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์ 0
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุมาศ ทองอยู่ 0
95 อาจารย์ ดร. วิลาวรรณ เชื้อบุญ 0
96 Professor Dr.Roland Petrasch 0
97 นางสาว จุรีมาศ วังคีรี 0
98 นางสาว สุเปญญา จิตตพันธ์ 0
99 นางสาว ทิพวัลย์ แสนอินตา 0
100 อาจารย์ ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี 0
101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ ไชยนอก 2
102 ดร. กฤติยา เขื่อนเพชร 0
103 อาจารย์ ชัยณรงค์ เกษามูล 0
104 อาจารย์ ดร. ปกป้อง ส่องเมือง 0
105 อาจารย์ ดร. สมยศ คงคารัตน์ 1
106 อาจารย์ ดร. พนิชากรณ์ ใจยงค์ 0
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา เลิศสุวรรณศรี 0
108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์ 0
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข (Fu,Shu-fang) 0
110 อาจารย์ ดร. พรรณิภา เทพามาตย์ 0
111 อาจารย์ ดร. พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล 0
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงดาว วงค์สาย 0
113 อาจารย์ ดร. ธนากร ทะนานทอง 0
114 อาจารย์ ดร. สุธีรา วัฒนกุล 0
115 รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร ยังวิเศษ 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1