ลำดับ หน่วยงาน สังกัด
ลำดับ หน่วยงาน สังกัด
1 The Japan International Cooperation Agency (JICA) สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
2 The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
3 The United Nations Development Programme (UNDP) Thailand
4 United Nation Development Programme (UNDP)
5 The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
6 United Nations Population Fund (UNFPA) สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
7 The Asia Foundation
8 The Rockefeller Foundation สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
9 Academy of Certified Professional Pratitioners สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
10 POSCO TJ Park Foundation สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
11 Embassy of the Republic of Korea สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
12 Japan External Trade Organization(JETRO) สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
13 United Nations Children’’s Fund (UNICEF) สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
14 United Nations Children’’s Fund (UNICEF) สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
15 United Nations Children’s Fund (UNICEF) สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
16 Southeast Asia START Regional Center สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
17 สหภาพยุโรป
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1